Skip to main content

Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.mangra.pl (dalej: Serwis).
 2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

I PODSTAWOWE POJĘCIA

 • Administrator – Mangra Jacek Orzechowski z siedzibą w Warszawie (01-461), ul. Ziębicka 1/19, adres poczty elektronicznej: mangra.orzechowski@gmail.com,
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora,
 • Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, a także IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Serwis – rozwiązanie informatyczne znajdujące się pod adresem internetowym https://mangra.pl, na które składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.
 • Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
 • Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

II PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJE O FORMULARZACH

 1. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Administratora Serwisu, mogą być wykorzystywane w różnych celach. Po pierwsze, mogą być przetwarzane, gdy użytkownik wyraził na to zgodę w formularzach zamieszczonych w Serwisie. Kolejnym przypadkiem jest przetwarzanie danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy między użytkownikiem a Administratorem. Ponadto, dane te mogą być przetwarzane w celu obsługi reklamacji lub wypełnienia obowiązków prawnych Administratora. Administrator ma także prawo przetwarzać dane osobowe w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. W celach marketingowych Administratora, w szczególności w celu informowania użytkowników o aktualnej ofercie i nowych funkcjonalnościach Serwisu, dane mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami RODO i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych powyżej. W przypadku braku podania danych przez Użytkownika, niektóre cele przetwarzania danych osobowych mogą nie zostać zrealizowane.
 3. Użytkownik Serwisu ma prawo do odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej w każdym czasie. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych oraz zabezpiecza przetwarzane dane osobowe, wykorzystując środki techniczne i organizacyjne.
 4. Dane osobowe, które użytkownik Serwisu podaje w formularzach, mogą być przez Administratora przekazywane podmiotom trzecim, współpracującym z nim w związku z realizacją celów przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie takich danych przez podmioty trzecie jest realizowane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, na polecenie Administratora.
 5. W ramach Serwisu Administrator może także przetwarzać dane osobowe użytkowników odwiedzających jego profile w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, YouTube i Linkedin. Dane te są przetwarzane w celu promowania marki Administratora i oferowanych usług, jak również w celu budowania i utrzymywania społeczności związanej z marką.
 6. Administrator Serwisu może również automatycznie dopasowywać treści do potrzeb użytkownika, dokonując profilowania z wykorzystaniem danych osobowych podanych przez niego. Profilowanie to ma na celu przede wszystkim automatyczną ocenę, jakie produkty mogą zainteresować użytkownika, a także wyświetlanie profilowanych w ten sposób reklam produktów.

III PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Na podstawie art. 15-22 RODO każdy użytkownik Serwisu ma prawo do:

 • informacji o przetwarzaniu danych osobowych – Administrator na żądanie użytkownika Serwisu udziela informacji na temat celów i podstaw prawnych przetwarzania danych, zakresu posiadanych danych, podmiotów, którym dane osobowe są ujawniane oraz planowanym terminie ich usunięcia;
 • uzyskania kopii przetwarzanych danych dotyczących użytkownika Serwisu – Administrator na żądanie użytkownika przekazuje kopię danych;
 • sprostowania danych – Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, na wniosek użytkownika, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 • usunięcia danych – użytkownik może żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • ograniczenia przetwarzania danych – na wniosek użytkownika Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych – Administrator, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, wydaje dane dostarczone przez użytkownika Serwisu;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – użytkownik może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – użytkownik może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
 • wycofania zgody – osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;
 • skargi – w przypadku naruszenia przepisów RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

 • w formie pisemnej na adres: Mangra Jacek Orzechowski, ul. Ziębicka 1/19 01-461 Warszawa;
 • drogą e-mailową na adres: mangra.orzechowski@gmail.com

Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

IV PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i służą do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celach:
  a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych;
  b) utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  c) określenia profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 3. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 6. Administrator serwisu korzysta z narzędzi marketingowych udostępnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. Narzędzia te służą do kierowania reklam w serwisie Facebook. Działania te są podejmowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest promowanie własnych produktów i usług. Aby kierować reklamy spersonalizowane do zachowań użytkowników odwiedzających stronę accountbasedmarketing.pl, na stronie został zainstalowany Pixel Facebooka, który automatycznie zbiera informacje o korzystaniu z serwisu. Zebrane informacje są zwykle przekazywane na serwery Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Informacje zbierane za pomocą Pixela Facebooka są anonimowe, co oznacza, że nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Administrator dowiaduje się tylko, jakie działania podejmują użytkownicy na jego stronie. Facebook może jednak połączyć te informacje z innymi informacjami o użytkowniku zbieranymi w trakcie korzystania z serwisu Facebook i wykorzystywać je do własnych celów, w tym celów marketingowych. Takie działania Facebooka nie zależą już od administratora, a informacje o nich są opisane w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 7. Użytkownik może również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności z poziomu swojego konta na Facebooku. Facebook Inc. ma swoją siedzibę w USA i korzysta z infrastruktury technicznej znajdującej się w tym kraju. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie, Facebook przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy między USA a Komisją Europejską ta ostatnia uznała, że przedsiębiorstwa posiadające certyfikat Privacy Shield zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych.
 8. W odniesieniu do wszystkich witryn, do których linki znajdują się na Serwisie, a które nie są własnością Administratora ani nie podlegają jego kontroli, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość ani za zasady dotyczące ochrony prywatności Użytkowników. Przeglądając takie strony, przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami usługodawców serwisów społecznościowych. Treści wtyczek są przekazywane przez usługodawców bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowane ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła stronę Administratora, nawet jeśli nie ma tam konta lub nie jest zalogowany. Informacja ta (wraz z adresem IP) jest przesyłana bezpośrednio przez przeglądarkę Użytkownika do serwera usługodawcy (a niektóre z tych serwerów mogą znajdować się w USA), gdzie jest przechowywana. Jeśli Użytkownik zaloguje się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie Administratora do profilu Użytkownika w danym serwisie społecznościowym. Jeśli Użytkownik użyje danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie przesłana bezpośrednio na serwer usługodawcy i tam przechowywana. Informacje te zostaną również opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom, które są kontaktami Użytkownika. Cel i zakres zbierania danych oraz ich przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu i prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności, opisane są w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
 9. Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały zebrane dane Użytkownika w trakcie odwiedzin na stronie internetowej Administratora bezpośrednio do profilu Użytkownika w danym serwisie, powinien się wylogować z tego serwisu przed wizytą na stronie Administratora. Użytkownik może również całkowicie uniemożliwić załadowanie wtyczek na stronie, stosując odpowiednie rozszerzenia dla swojej przeglądarki, takie jak blokowanie skryptów.

V LOGI SERWERA

 • Podczas korzystania ze strony, przeglądarka Użytkownika wysyła zapytania do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie jest zapisywane w logach serwera, zawierających informacje takie jak adres IP Użytkownika, data i czas serwera, oraz informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzysta Użytkownik.
 • Logi zapisywane są na serwerze i służą jedynie jako materiał pomocniczy dla Administratora w celu administrowania stroną. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 • Zawartość logów serwera jest poufna i nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka prywatności jest stale weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana, aby zapewnić ochronę prywatności Użytkowników.
 2. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 czerwca 2023 roku i może ulec zmianie w przyszłości.