Skip to main content

Obowiązek informacyjny RODO

W dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Chcielibyśmy zapewnić, że dochowujemy szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych, działamy zgodnie z prawem oraz wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych powierzonych naszej spółce.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Firma Mangra Jacek Orzechowski, zwana dalej Administratorem, z siedzibą w Warszawie (01-461), ul. Ziębicka 1/19, jest administratorem danych osobowych swoich pracowników, współpracowników, klientów, oraz osób, które przekazały swoje dane za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub poczty elektronicznej, a także innych podmiotów, które na przetwarzanie danych osobowych wyraziły zgodę.

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANE OSOBOWE
Administrator przetwarza także dane osobowe powierzone do przetwarzania innych administratorów, w szczególności wtedy, gdy realizowane są zlecenia, w których Administrator jest podwykonawcą. W takim przypadku Administrator występuje jako procesor danych osobowych.

PODSTAWY PRAWNE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator przetwarza dane osobowe tylko wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1a RODO);
  • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b RODO);
  • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1c RODO);
  • Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1d RODO);
  • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1e RODO);
  • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1f RODO).
  • Przetwarzanie danych przekazanych Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza na stronie internetowej odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 a) b), c) lub f) RODO i obejmuje między innymi takie dane jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu oraz inne dane, które zostaną przekazane w korespondencji elektronicznej. Dane te są przetwarzane w celu w jakim zostały udostępnione.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1a RODO), takie jak imię, nazwisko, adres e-mailowy, numer telefonu, są wykorzystywane w celu, na który została udzielona zgoda. Dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zrealizowania celu, dla którego zgoda została udzielona.

Dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1b RODO), takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy, numer NIP/PESEL, numer rachunku bankowego oraz inne dane wynikające ze specyfiki konkretnej umowy, są wykorzystywane w celu realizacji tej umowy.

Dane osobowe osób, które wykonują umowy zawarte z Administratorem w imieniu naszych kontrahentów, przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1f RODO i obejmują między innymi imię, nazwisko, adres e-mailowy oraz numer telefonu. Dane te są wykorzystywane w celu realizacji umowy.

Dane osobowe powierzone do przetwarzania przez innych administratorów, w szczególności w celu świadczenia usług przez Administratora, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1c lub 1f RODO i obejmują między innymi imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mailowy, numer PESEL oraz inne dane niezbędne do realizacji świadczeń. Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji zleconych usług.

OBOWIĄZEK PODAWANIA DANYCH I KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Dostarczenie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, ale konieczne do jej wykonania oraz rozliczeń finansowych z nią związanych.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności w celach marketingowych i informacyjnych, jest dobrowolne i może zostać w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wskazanie adresu poczty elektronicznej i innych danych do korespondencji drogą elektroniczną jest dobrowolne. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych spowoduje brak możliwości prowadzenia dalszej korespondencji mailowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przechowywane są do momentu cofnięcia zgody lub do czasu realizacji celu, na który zgoda została udzielona. W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych zostanie zakończone, przy czym cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do żądania informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sytuacji, gdy osoba uznaje, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO, ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Osoba, której dane dotyczą, może wyrazić zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych podmiotom trzecim. Ponadto, dane osobowe mogą być ujawnione w przypadku konieczności wykonania umowy lub w celu spełnienia obowiązków Administratora Danych Osobowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na zlecenie podmiotów trzecich, Administrator działa jako procesor, a dane są udostępniane zgodnie z zasadami określonymi przez Administratora Danych Osobowych.

Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane, to między innymi: podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, podwykonawcy Administratora, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty prowadzące szkolenia BHP, podmioty zawierające umowę ubezpieczenia oraz inne instytucje uprawnione z mocy prawa, takie jak Urząd Skarbowy, Sąd lub ZUS.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Dane nie będą poddawane procesom profilowania, co oznacza, że nie będą wykorzystywane w celu automatycznego przypisania określonych właściwości lub cech, ani do przewidywania zachowań i preferencji.

Dane kontaktowe
Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

korespondencyjnie na adres siedziby: Mangra Jacek Orzechowski z siedzibą w Warszawie (01-461), ul. Ziębicka 1/19
za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail mangra.orzechowski@gmail.com